Vid skillnad mellan de svenska och engelska skrivelserna så har den svenska skrivelsen företräde.
//
If there is a difference between the Swedish and English texts, then the Swedish text takes precedence.

*** Go to English version ***

Integritetspolicy (SVENSKA)

På Trans Fest Stockholm (nedan förkortat “TFS”) arbetar vi med att skapa trygga och inkluderande mötesplatser – i vår verksamhet och i samhället i stort. För oss är det därför viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda utbildning, stöd och inspiration samt kommunicera om vad vi gör och hur det går behöver vi behandla personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som TFS behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast 2023-04-17. Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senast uppdaterade policy kommer alltid att finnas tillgänglig på Transfeststockholm.org.

Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna leda, utveckla och förbättra vår verksamhet kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, engagerar dig i vår verksamhet, stöttar oss med en gåva, ingår samarbete eller anmäler dig till något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, email, telefonnummer, och adress. Vidare behandlas information om hur du använder TFSs hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information. TFS hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att TFS inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som än nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften. Denna policy gäller för hela TFS.

Personuppgiftsansvarig Trans Fest Stockholm, organisationsnummer 802496-2220, Cervins väg 17 A, 163 42 Spånga. Email: info@transfeststockholm.org är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Dina rättigheter

I enlighet med rådande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

Rätt till rättelse

Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in till eller att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

TFSs behandling av personuppgifter

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig

 • för att fullfölja avtalet med dig
 • för att fullfölja en för TFS rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning där TFSs intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Vi behandlar dina personuppgifter:

 1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt
 2. När du är engagerad i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt
 3. När du kontaktat oss
 4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten
 5. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning
 6. När du anmäler dig till nyhetsbrev
 7. Vid vår användning av cookies

Nedan har vi för varje fall beskrivit hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behandlar dem, samt vilken rättslig grund vi har för att behandla dina personuppgifter och vilken lagringstid vi har för dessa uppgifter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon tredje part, om det inte uttryckligen framgår nedan eller om vi inte har skyldighet enligt lag att göra så. Vi kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt

Vilket ändamål har vi?

Ta hand om ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan engagera dig inom TFS.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Ev. uppgifter om ditt nuvarande engagemang eller annat som kan bidra till ditt engagemang inom TFS

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer, den email eller de sociala medier-konton du har angivit.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna ta hand om ditt engagemang och hitta det bästa och mest lämpliga sättet för dig att engagera dig inom TFS.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter från den tid vi får kontakt till dess att vi gemensamt hittat ett sätt som du vill engagera dig på inom TFS, eller till dess att du väljer att inte engagera dig vidare. Om du väljer att inte engagera dig vidare, så upphör vår behandling av dina personuppgifter. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Om du väljer att engagera dig, så kommer vi fortsätta behandla dina personuppgifter enligt nedan (se 2. När du är engagerad i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt).

2. När du är engagerad i vår verksamhet som ledare eller deltagare eller på annat sätt

Vilket ändamål har vi?

Stötta dig i ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan vara engagerad inom TFS.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
 • Email
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Matpreferenser
 • Uppgifter som påverkar ditt engagemang inom TFS, till exempel din organisation.
 • Känsliga uppgifter (till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till anhöriga) hanteras med försiktighet och med särskild sekretess.

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer eller den email du har angivit.
 • För att kunna erbjuda dig bästa möjliga individuella stöd i relation till ditt volontärskap och engagemang i din kontext.
 • För att kunna utveckla vår verksamhet vidare tillsammans med dig.
 • För att kunna uppfylla redovisningskrav.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna stötta dig i ditt engagemang och fortsätta utveckla ditt ledarskap och engagemang inom TFS.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter från den tid du väljer att engagera dig och max tre år efter att du har avslutat ditt engagemang i TFS. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss.

3. När du kontaktat oss

Vilket ändamål har vi?

Att svara på eventuella frågor, kommentarer eller synpunkter om vår verksamhet, och på̊ effektivt sätt upprätthålla kontakten med våra aktuella samarbeten och potentiella samarbeten.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Sociala medier-konton (t.ex. Facebook, Instagram)

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att svara på ditt ärende och hantera frågor.
 • För att när du ringt eller mailat någon av oss  möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Detsamma gäller när vi mailat dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.
 • För att följa upp ditt ärende.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara dig och tillgodose de behov du har vid kontakt med oss, och för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en relation med oss. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.

4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten

Vilket ändamål har vi?

Utveckla TFSs verksamhet på bästa sätt samt skapa förutsättningar för att stärka transpersoner och transpersoner kulturyttringar.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att ha fortsatt kontakt med dig.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 • För att erbjuda tjänster vi tror passar dig.
 • För att fullgöra vårt avtal med dig.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller planer på ett kommande och i 12 månader efter. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.

5. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning

Vilket ändamål har vi?

Att på ett relevant och positivt sätt kommunicera vår verksamhet till en intresserad allmänhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Bild av dig
 • Film med dig
 • Din röst på ljudinspelning

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att visa hur vårt arbete och vår verksamhet fungerar via t.ex. hemsida, rapporter eller ansökningar.
 • För kommunikation i sociala medier.
 • Bild, film eller ljudinspelning där du medverkar produceras och används endast med ditt samtycke. Observera att du när som helst kan be oss ta bort en bild, film eller ljudinspelning där du medverkar.

Rättslig grund

Samtycke och berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål. För all bild, film eller ljudinspelning behandlar vi dina personuppgifter efter samtycke som tydligt uttrycker syftet med behandlingen och är frivilligt. Detta samtycke går när som helst att återkalla.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas tills du återkallar samtycke. Tryckta bilder, publicerade filmer och kommunikation via sociala medier etc. sparas tills du meddelar att bilden/filmen/ ljudinspelningen med dig ska raderas. Bilder, filmer och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet.

6. När du anmäler dig till nyhetsbrev

Vilket ändamål har vi?

Berätta om vår verksamhet, ge dig möjlighet att engagera dig i specifika kampanjer och satsningar, marknadsföra våra tjänster, events och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att skicka information och direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den email du har angivit.
 • Uppgifterna kommer att delas med verktyget för nyhetsbrev (personuppgiftsbiträde).

Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för att kunna skicka dig det nyhetsbrev som du anmäler dig själv till som prenumerant.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta info@transfeststockholm.org. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter, och dina uppgifter raderas.

7. Vid vår användning av cookies

Vilket ändamål har vi?

För att förbättra din upplevelse på vår hemsida.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd). När du använder vår webbplats samlas viss information in om dig som besökare, till exempel vilken webbläsare du använder, hur länge du är inne på hemsidan samt var du befinner dig geografiskt i bred bemärkelse. Utifrån den här datan har vi inga möjligheter och ingen avsikt att identifiera dig som person. Istället kan vi använda en sammanslagning av denna data för att förbättra vår hemsida och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Google analyserar din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss. Via denna data har vi ingen möjlighet att identifiera dig som person. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google. Detta kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade pluginen. Läs mer här: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.

Hotjar (webbanalys)

Vår webbsida använder Hotjar, en webbanalys tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”). Hotjar analyserar din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade. Via denna data har vi ingen möjlighet att identifiera dig som person. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out.

Rättslig grund

Berättigat intresse: För av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan.

Lagringstider

Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på vilken typ av cookie som är aktiverad.

Synpunkter eller klagomål

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter eller klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Trans Fest Stockholm, organisationsnummer 802496-2220, Cervins väg 17 A, 163 42 Spånga. Email: info@transfeststockholm.org. Genom denna e-postadress når du personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).

*********************************************************

Integrity Policy (ENGLISH)

At Trans Fest Stockholm (abbreviated “TFS” below) we are working on creating safe and inclusive meeting places – in our organization and in society at large. In light of this, it is important for us that you feel safe and informed regarding how your personal information is being handled. In order for us to develop our organization, offer education, support & inspiration, and communicate about our events and activities we need to use and store your personal information. Below you will find descriptions of which personal information TFS handles, for what purposes, the lawful basis for the handling, your rights etc.

The latest update of our integrity policy was 2023-04-17. This policy is subject to change. The latest update of our policy will always be available on Transfeststockholm.org.

Handling of personal information

In order to lead, develop and improve our organization we need your personal information. It is important for us that you understand and feel safe regarding our handling of your personal information. This integrity policy aims to inform you about what personal information we handle, how and why we handle it, your rights and our responsibility when it comes to our handling of your personal information. You are always welcome to contact us with questions. All information that can, directly or indirectly, be tied to you as an individual counts as personal information. When you contact us, involve yourself in our activities, make a donation, collaborate with us or sign yourself up for newsletters and other distributions of information you supply us with your personal information. Personal information can consist of names, personal identity numbers, email, phone number and address. Further, information on how you use TFS’s website (how you reached and left the site), IP-address and geographic information is handled. TFS’s handling of your personal information is in accordance with  Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). This implies, among other things, that TFS does not utilize your personal information outside of what is necessary with regard to the purposes included in our operation, nor in any other aspects than those detailed below. This policy applies to the entirety of the TFS organization.

(Personal Data) Controller: Trans Fest Stockholm. Organization number: 802496-2220. Address: Cervins väg 17 A, 163 42 Spånga. Email: info@transfeststockholm.org. Please contact us if you have any questions.

Your rights

In accordance with current legislation you have a number of rights regarding access and control over your personal information. Below you can find a short summary of these rights:

The right to access

You have the right to know if we handle your personal information, and if this is the case we will inform you about how your information is handled. You have the right to request copies of this.

The right to correction

If you find that your personal information that we handled is not correct, you have right to request a correction. If something is missing, you have the right to request such information to be added.

The right to objection

You have the right to object to our handling of your personal information with support of legitimate interests. If we then can not show that the reasons for our handling carry more weight than your reasons to object, then the handling will be terminated.

The right to deletion

You have the right to request that your personal information is deleted. For example if you judge that the information is no longer needed for the purposes for which they were collected, or if your want to redraw your consent for the handling of your personal information.

TFS’s handling of personal information

We handle different categories of personal information for different purposes and with different lawful basis. Hence, the storage times depend on the purpose for which we handle your information. Below, different purposes are detailed separately in order to make it easy for you to read about the handling of personal information that is of interest to you.

What do we use your personal information for

In order for us to handle your personal information this must be supported by current legislation – there must be a lawful basis for the handling. For the handling to be lawful it has to be necessary

 • for completing the agreement with you
 • for completing a, for TFS, legal obligation

Handling of your personal information can also be done

 • after an assessment of legitimate interests where TFS’s interest in the handling of information is weighed against your interest of integrity protection
 • when you have given your consent to the handling. Consent is given separately and you can always recall it by contacting us.

We handle your personal information:

 1. When you want to engage in our operation as a volunteer or participant or in other ways
 2. When you are involved in our operation as a volunteer or participant or in other ways
 3. When you contact us
 4. In connection with collaborations or potential collaborations
 5. When you are visible in pictures or films, or when you appear in audio recordings
 6. When you sign up for newsletters
 7. In connection with our use of cookies

Below you will find descriptions, detailed separately, for how we handle your personal information, what information we handle & for what purposes, the lawful basis for the handling, and the storage times we have for this information. We do not share your information with any third parties unless explicitly stated below or unless we are obliged by law to do so. We do not sell or transfer your information for direct marketing purposes to any third parties.

1. When you want to engage in our operation as a volunteer or participant or in other ways

What is our purpose?

To nurture your engagement with us so that you, in the way that is most suitable for you, can engage with TFS.

What information is handled?

 • Name
 • Email
 • Telephone number
 • Area of residency
 • Possible information about your current engagement with TFS or information that can contribute to your involvement in TFS.

How do we use the information?

 • To communicate with you about your engagement with TFS using the telephone number, the email or the social media accounts you have supplied us with.

Lawful basis

Legitimate interests: Your personal information is handled to nurture your engagement with us so that you, in the way that is most suitable for you, can in engage with TFS.

Storage times

We handle your personal information from the time that we connect with you until we together have found a way for you to involve yourself with TFS, or until when you choose to no longer continue your involvement. If you choose to no longer continue your involvement, our handling for your personal information will cease. The information no longer necessary will then be deleted, sorted out or anonymised. If you choose to continue your involvement, then we will continue to handle your personal information according to Section 2 below (When you are involved in our operation as a volunteer or participant or in other ways).

2. When you are involved in our operation as a volunteer or participant or in other ways

What is our purpose?

To nurture your involvement with us so that you, in the way that is most suitable for you, can remain involved with TFS.

What information is handled?

 • Name
 • Email
 • Telephone number
 • Address
 • Food specifications
 • Information concerning your engagement in TFS, e.g. to your organization.
 • Sensitive information (e.g. personal identity number or contact information to next of kin) is handled with care and with special secrecy.

How do we use the information?

 • To communicate with you about your engagement with TFS using the telephone number or the email you have supplied us with.
 • To provide you with the best possible individual support in relation to your volunteering and engagement in your context.
 • To be able to develop our operation together with you.
 • To satisfy reporting and accounting requirements.

Lawful basis

Legitimate interests: Your personal information is handled to nurture your involvement with us and continue to develop your leadership and involvement in TFS.

Storage times

We handle your personal information from the time that you start your involvement and for a maximum of three years after you have ended your involvement with TFS. Then the information no longer necessary will be deleted, sorted out or anonymised.

3. When you contact us

What is our purpose?

To give answers to questions, comments or suggestions about our operation, and to effectively maintain contact with potential collaborators and for potential collaborations.

What information is handled?

 • Name
 • Email
 • Telephone number
 • Social media accounts (e.g. Facebook, Instagram)

How do we use the information?

 • To get back to you on the matter you contacted us about and handle questions
 • To provide good service and relevant information when you contact us by email och telephone. The same holds for when we contact you. Note that you at any time can decline further contact with us.
 • To follow up on the matter you contacted us about

Lawful basis

Legitimate interests: Your personal information is handled to be able to answer you & to satisfy the needs your expressed in your communication with us, and to be able to develop our organization in ways we believe are important for you and our common goals.

Storage times

We handle your personal information as long as you have a relationship with our organization.

Then the information no longer necessary will then be deleted, sorted out or anonymised. Exception is made if your information appears on invoices in accordance with the Swedish Bookkeeping Act.

4. In connection with collaborations or potential collaborations

What is our purpose?

To develop the operation of TFS to, in the best way possible, create opportunities to empower trans people and trans people’s cultural expressions.

What information is handled?

 • Name
 • Email
 • Address
 • Telephone number

How do we use the information?

 • To maintain our contact with you.
 • If you are in contact with us on your professional capacity or if you want to get involved in our operation, then your personal information can appear in meeting minutes, notes, as a reference on invoice or in other similar documents.
 • To provide services we think suit your needs.
 • To complete our agreements with you.

Lawful basis

Legitimate interests: Your personal information is handled to maintain current collaborations or to initiate future collaborations.

Storage times

We store your personal information as long as you have a current collaborations or plans for an upcoming one, and for 12 months after. Exception is made if your information appears on invoices in accordance with the Swedish Bookkeeping Act.

5. When you are visible in pictures or films, or when you appear in audio recordings

What is our purpose?

To communicate in positive and informative ways about our operation to interested parties.

What information is handled?

 • Pictures of you
 • Films of you
 • Your voice in audio recordings

How do we use the information?

 • To demonstrate our work and operation e.g. on our homepage, in reports or applications.
 • For communication in social media
 • Pictures, films or audio recordings where you appear are only produced and used with your consent. Note that you at any time can request to have a picture, film or audio recording where you appear removed.

Lawful basis

Consent and legitimate interests: Your personal information is handled to be able to develop our organization in ways we believe are important for you and our common goals. For all pictures, films or audio recordings, your personal information is handled in accordance with your consent which clearly stated the intent of the handling and which is voluntary. This consent can be recalled at any time.

Storage times

We store your personal information until you recall your consent. Printed images/pictures, publicized films and communication in our social media etc. is saved until you communicate to us that the picture/film/audio recording where you appear should be deleted. Pictures, films and audio recordings with sensitive information are handled with extra care.

6. When you sign up for newsletters

What is our purpose?

To inform about our operation, give you the opportunity to involve yourself in specific campaigns & events, promote our services, events and other content in our marketing to you.

What information is handled?

 • Name
 • Email

How do we use the information?

 • To send you information and direct marketing messages to the email you have supplied.
 • The information is shared with the tool for newsletters (Personal Data Processor). We have written processing agreements with all processors in accordance with GDPR and thereby ensuring good security for your personal information.

Lawful basis

Your personal information is handled to be able to send your the newsletter you have signed up for.

Storage times

We handle your personal information during the time period when you are signed up for the newsletter. You can at any time cancel your subscription by following the cancellation link in every newsletter or by contacting us at info@transfeststockholm.org. When you cancel your subscription our handling of your personal information ceases and the information is deleted.

7. In connection with our use of cookies

What is our purpose?

To improve your experience of our homepage.  

What are cookies and how do we use them?

Cookies

The website uses so called “Cookies”. Cookies are small text-files that are stored on your hard-drive via your web browser. They store certain information that your web browser can return to us the next time you visit our website (depending of the cookie’s life-span). When you use our website certain information about you as a visitor is collected, for example which web browser you use, how long you are visiting the website for, and where you are geographically located (in a broad sense). From this data, we have no intention nor ability to identify you as a person. Instead, we can use a consolidation of this data to improve our homepage and give you as a visitor a better user experience.

Google Analytics & Google Tag manager (web analysis)

Our website uses Google Analytics and Google Tag Manager, a web analysis services from Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Google analyzes your use of our website by our request. The information collected by Google when you visit our website (e.g. the directed URL, which web pages you visit, which web browser you use, your language settings, your operating system, your screen dimension) will be transferred to one of Google’s servers in the United States, where it will be stored and analyzed; each result will be available to us. For this data, we have no ability to identify you as a person. You can at any time recall your consent to web analysis by downloading and and installing a Browser Plugin that is supplied by Google. This will only prevent the use of web analysis for the web browser on which you installed the plugin. Read more here: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.

Hotjar (web analysis)

Our website uses Hotjar, a website analysis service from Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”). Hotjar analyzes your usage of our website by our request. The information collected by Hotjar when you use our website (e.g. the directed URL, which web pages you visit, which web browser you use, your language settings, your operating system, your screen dimension) will be transferred to one of Hotjar’s servers in the EU, where it will be stored and analyzed. For this data, we have no ability to identify you as a person. You can at any time recall your consent to web analysis by un-registering at Hotjar’s website, https://www.hotjar.com/opt-out.

Lawful basis

Legitimate interests: To conduct market & customer analysis, method & operation development, and to collect statistics. To satisfy these interests, we need to handle your personal information as stated above.

Storage times

The storage time for your personal information depends on the life-span of the activated cookie.

Suggestions and complaints

Please contact us of you have questions, suggestions och complaints concerning our handling of your personal information.

(Personal Data) Controller: Trans Fest Stockholm. Organization number: 802496-2220. Address: Cervins väg 17 A, 163 42 Spånga. Email: info@transfeststockholm.org.

If you are dissatisfied and have complaints about some part of our handling of your personal information, you have the right to file a complaint to the supervisory authority The Swedish Data Protection Authority (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telephone number: 08 657 61 00).