Integritetspolicy

På Trans Fest Stockholm (nedan förkortat “TFS”) arbetar vi med att skapa trygga och inkluderande mötesplatser – i vår verksamhet och i samhället i stort. För oss är det därför viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda utbildning, stöd och inspiration samt kommunicera om vad vi gör och hur det går behöver vi behandla personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som TFS behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast 04-04-2019. Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senast uppdaterade policy kommer alltid att finnas tillgänglig på Transfeststockholm.org.

Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna leda, utveckla och förbättra vår verksamhet kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, engagerar dig i vår verksamhet, stöttar oss med en gåva, ingår samarbete eller anmäler dig till något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, email, telefonnummer, och adress. Vidare behandlas information om hur du använder TFSs hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information. TFS hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att TFS inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som än nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften. Denna policy gäller för hela TFS.

Personuppgiftsansvarig Trans Fest Stockholm, organisationsnummer 802496-2220, Emågatan 4, 12846 Bagarmossen. Email: info@transfeststockholm.org är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Dina rättigheter

I enlighet med rådande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

Rätt till rättelse

Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in till eller att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.

TFSs behandling av personuppgifter

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig

 • för att fullfölja avtalet med dig
 • för att fullfölja en för TFS rättslig förpliktelse

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras

 • efter en intresseavvägning där TFSs intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

 

Vi behandlar dina personuppgifter:

 1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som volontär eller deltagare på annat sätt
 2. När du är engagerad i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt
 3. När du kontaktat oss
 4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten
 5. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning
 6. När du anmäler dig till nyhetsbrev
 7. Vid vår användning av cookies

 

Nedan har vi för varje fall beskrivit hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behandlar dem, samt vilken rättslig grund vi har för att behandla dina personuppgifter och vilken lagringstid vi har för dessa uppgifter. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon tredje part, om det inte uttryckligen framgår nedan eller om vi inte har skyldighet enligt lag att göra så. Vi kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.

1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt

Vilket ändamål har vi?

Ta hand om ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan engagera dig inom TFS.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Ev. uppgifter om ditt nuvarande engagemang eller annat som kan bidra till ditt engagemang inom TFS

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer, den email eller de sociala medier-konton du har angivit.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna ta hand om ditt engagemang och hitta det bästa och mest lämpliga sättet för dig att engagera dig inom TFS.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter från den tid vi får kontakt till dess att vi gemensamt hittat ett sätt som du vill engagera dig på inom TFS, eller till dess att du väljer att inte engagera dig vidare. Om du väljer att inte engagera dig vidare, så upphör vår behandling av dina personuppgifter. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Om du väljer att engagera dig, så kommer vi fortsätta behandla dina personuppgifter enligt nedan (se 2. När du är engagerad i vår verksamhet som volontär eller deltagare eller på annat sätt).

2. När du är engagerad i vår verksamhet som ledare eller deltagare eller på annat sätt

Vilket ändamål har vi?

Stötta dig i ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan vara engagerad inom TFS.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
 • Email
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Matpreferenser
 • Uppgifter som påverkar ditt engagemang inom TFS, till exempel din organisation.
 • Känsliga uppgifter (till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till anhöriga) hanteras med försiktighet och med särskild sekretess.

 

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer eller den email du har angivit.
 • För att kunna erbjuda dig bästa möjliga individuella stöd i relation till ditt volontärskap och engagemang i din kontext.
 • För att kunna utveckla vår verksamhet vidare tillsammans med dig.
 • För att kunna uppfylla redovisningskrav.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna stötta dig i ditt engagemang och fortsätta utveckla ditt ledarskap och engagemang inom TFS.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter från den tid du väljer att engagera dig och max tre år efter att du har avslutat ditt engagemang i TFS. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss.

3. När du kontaktat oss

Vilket ändamål har vi?

Att svara på eventuella frågor, kommentarer eller synpunkter om vår verksamhet, och på̊ effektivt sätt upprätthålla kontakten med våra aktuella samarbeten och potentiella samarbeten.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Sociala medier-konton (t.ex. Facebook, Instagram)

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att svara på ditt ärende och hantera frågor.
 • För att när du ringt eller mailat någon av oss  möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Detsamma gäller när vi mailat dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.
 • För att följa upp ditt ärende.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara dig och tillgodose de behov du har vid kontakt med oss, och för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas så länge du har en relation med oss. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.

4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten

Vilket ändamål har vi?

Utveckla TFSs verksamhet på bästa sätt samt skapa förutsättningar för att stärka transpersoner och transpersoner kulturyttringar.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att ha fortsatt kontakt med dig.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 • För att erbjuda tjänster vi tror passar dig.
 • För att fullgöra vårt avtal med dig.

Rättslig grund

Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller planer på ett kommande och i 12 månader efter. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.

6. När du finns med på bild, film eller ljudinspelning

Vilket ändamål har vi?

Att på ett relevant och positivt sätt kommunicera vår verksamhet till en intresserad allmänhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Bild av dig
 • Film med dig
 • Din röst på ljudinspelning

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att visa hur vårt arbete och vår verksamhet fungerar via t.ex. hemsida, rapporter eller ansökningar.
 • För kommunikation i sociala medier.
 • Bild, film eller ljudinspelning där du medverkar produceras och används endast med ditt samtycke. Observera att du när som helst kan be oss ta bort en bild, film eller ljudinspelning där du medverkar.

Rättslig grund

Samtycke och berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål. För all bild, film eller ljudinspelning behandlar vi dina personuppgifter efter samtycke som tydligt uttrycker syftet med behandlingen och är frivilligt. Detta samtycke går när som helst att återkalla.

Lagringstider

Dina personuppgifter behandlas tills du återkallar samtycke. Tryckta bilder, publicerade filmer och kommunikation via sociala medier etc. sparas tills du meddelar att bilden/filmen/ ljudinspelningen med dig ska raderas. Bilder, filmer och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet.

7. När du anmäler dig till nyhetsbrev

Vilket ändamål har vi?

Berätta om vår verksamhet, ge dig möjlighet att engagera dig i specifika kampanjer och satsningar, marknadsföra våra tjänster, events och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att skicka information och direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den email du har angivit.
 • Uppgifterna kommer att delas med verktyget för nyhetsbrev (personuppgiftsbiträde).

Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för att kunna skicka dig det nyhetsbrev som du anmäler dig själv till som prenumerant.

Lagringstider

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta info@transfeststockholm.org. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter, och dina uppgifter raderas.

8. Vid vår användning av cookies

Vilket ändamål har vi?

För att förbättra din upplevelse på vår hemsida.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd). När du använder vår webbplats samlas viss information in om dig som besökare, till exempel vilken webbläsare du använder, hur länge du är inne på hemsidan samt var du befinner dig geografiskt i bred bemärkelse. Utifrån den här datan har vi inga möjligheter och ingen avsikt att identifiera dig som person. Istället kan vi använda en sammanslagning av denna data för att förbättra vår hemsida och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Google analyserar din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss. Via denna data har vi ingen möjlighet att identifiera dig som person. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google. Detta kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade pluginen. Läs mer här: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.

Hotjar (webbanalys)

Vår webbsida använder Hotjar, en webbanalys tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788 (“Hotjar”). Hotjar analyserar din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Hotjar när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Hotjars servrar inom EU, där de blir lagrade och analyserade. Via denna data har vi ingen möjlighet att identifiera dig som person. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att avregistrera dig på Hotjars webbplats, https://www.hotjar.com/opt-out.

Rättslig grund

Berättigat intresse: För av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan.

Lagringstider

Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på vilken typ av cookie som är aktiverad.

9. Synpunkter eller klagomål

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter eller klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Trans Fest Stockholm, organisationsnummer 802496-2220, Emågatan 4, 12846 Bagarmossen. Email: info@transfeststockholm.org email: info@TFS.se är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).

Advertisements